ကၽြန္ုပ္တို႔ယံုၾကည္ခ်က္

  • သံုးပါးတစ္ဆူဘုရားျဖစ္ေၾကာင္းယံုၾကည္သည္။
  • ထာ၀ရဘုရား၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အားအၾကြင္းမဲ့ယံုၾကည္သည္။
  • ထာ၀ရဘုရား၏အကန္႕အသတ္မဲ့ေသာတန္ခိုးေတာ္မ်ားကိုယံုၾကည္သည္။
  • ၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူးႏွင့္ ၀ိညာဥ္အသီးသီးျခင္းအားယံုၾကည္သည္။
  • ခရစ္ေတာ္ထဲ၌တစ္လံုးတစ္၀တည္းျဖစ္ျခင္းကိုယံုၾကည္သည္။

သာသနာလုပ္ငန္းအေၾကာင္း

ေရွ႕လာမည့္အစီအစဥ္

ပိုမိုသိလိုပါက...
National

Worship Training

We were made to do Praise and Worship together.
Learn moreRegister

ဆုေတာင္းခံခ်က္

“The prayer of a righteous person is powerful and effective” James 5:16b

ေသာျကာေန႔တိုင္းမွာအစာေရွာင္ဆုေတာင္းရွိသည့္အတြက္ဆုေတာင္းခံခ်က္မ်ားေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တို႔၏အဖြဲ႔အေၾကာင္း

အခက္ခဲေပါင္းမ်ားစြာကိုအတူေက်ာ္လႊားျပီးမွ အဆံုးထိသစၥာရွိစြာလက္တြဲခဲ့တဲ့ SCMMရဲ႕လုပ္ေဖၚေဆာင္ဖက္မ်ား…